Objawy CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO przyczny. Czym jest szukałeś artykułu o bólu głowy - przejdź tutaj.

Czy pomocne?

Choroby układu nerwowego leczenie

Definicja CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO: By zrozumieć więcej przeczytaj: Układ nerwowy Jesli szukałeś artykułu o bólu głowy - przejdź tutaj Dolegliwość Alzheimera - dlaczego dolegliwość "z pogranicza" ? Dolegliwości układu nerwowego są równie pospolite co schorzenia innych narządów i układów. Jednak z racji na centralną, kontrolującą i koordynującą rolę, jaką ten układ pełni w złożonym żywym organizmie, mogą mieć i nierzadko mają wyjątkowo dramatyczny przebieg, związany ze znacznym upośledzeniem, a czasem nawet - zniesieniem tej kontroli. Dotyczy to w pierwszej kolejności ostro przebiegających schorzeń mózgowia (udarów, zapaleń mózgu i urazów, zatruć egzogennych i endogennych), szczególnie zaś dotykających ośrodków kontrolujących fundamentalne funkcje życiowe organizmu (krążenie i oddech), zlokalizowanych w pniu mózgu. dolegliwości układu nerwowego mogą się w nim ujawniać i rozwijać jako schorzenia pierwotne albo go wtórnie zajmować w następstwie (jako powikłanie) innego schorzenia, którego pierwotne ognisko (źródło) mieści się z dala, oprócz tego układem (na przykład guzy przerzutowe, ogniska zatorowe).Bywa także, iż mechanizm nerwowy jest wciągany poprzez chorobę ogólnoustrojową (((na przykład układową, metaboliczną lub naczyniową), jest to taką, w której - od początku albo w jej toku - zajmowane są różne narządy i układy, a wśród nich również układ nerwowy. W najwyższym stopniu spektakularnym odpowiednikiem takiej . dolegliwości jest miażdżyca (miażdżyca - czym jest precyzyjnie). Zmiany naczyniowe w jej przebiegu nierzadko zajmują tętnice zaopatrujące mózg. Niedostateczne ukrwienie tego narządu, powiązane z przewlekłym zaawansowanym albo nagłym zwężeniem światła naczyń, skutkuje występowanie najrozmaitszych zespołów niedokrwiennych - przewlekłych i ostrych.Fakt zajęcia ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu chorób pierwotnie dotyczących innych narządów, szczególnie zaś chorób przewlekłych, wskazuje na ogół na znaczący stopień ich zaawansowania. Encefalopatia wątrobowa lub mocznicowa może wskazywać na schyłkowy faza już to przewlekłej . dolegliwości wątroby (szczególnie marskości wątroby) lub nerek (przewlekłej ich niewydolności), już to skrajnie dramatycznie przebiegającej . dolegliwości ostrej, ((((na przykład piorunującego wirusowego zapalenia wątroby, czy zatrucia muchomorem sromotnikowym, lub - w razie nerek - ostrego kłębuszkowego ich zapalenia.Chorobą metaboliczną, która niejednokrotnie i w bardzo różny sposób obejmuje układ nerwowy, jest cukrzyca (o cukrzycy). Niedocukrzenie wywołane nadmierną dawką insuliny może się dramatycznie odbić na funkcjonowaniu mózgu, (((((na przykład spowodować głęboką śpiączkę; przeciwnie - w przebiegu niedostatecznie leczonej cukrzycy typu 1 może dojść do ciężkiej śpiączki hiperglikemicznej z kwasicą.Cukrzyca nie tylko skutkuje zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, lecz także prowadzi do trwałych uszkodzeń nerwów obwodowych (polineuropatii cukrzycowej). . dolegliwości układu nerwowego mogą dotyczyć jego części ośrodkowej (urazy, guzy, udary, padaczka, zepoły otępienne, neuroinfekcje, wady rozwojowe) albo obwodowej (uszkodzenia, zapalenia nerwów, zespoły korzeniowe, polineuropatie). Są także takie schorzenia neurologiczne, w których dochodzi równocześnie do uszkodzeń części ośrodkowej i do zmian "na obwodzie". Tak się np. dzieje w chorobach demielinizacyjnych - ((((((na przykład w stwardnieniu rozsianym. Stwardninie rozsiane jest dość pospolitą chorobą - jak się objawia, jak przebiega, jak leczyć Są wreszcie schorzenia, które wybiórczo dotyczą rdzenia kręgowego. W ich obrazie klinicznym dominują symptomy przypominające . . dolegliwości nerwów obwodowych. Do schorzeń neurologicznych zaliczają się również rozmaite . . dolegliwości mięśni ( (((((((na przykład miastenia czy dystrofie mięśniowe), w których są zaburzenia w dziedzinie transmisji nerwowo-mięśniowej. Urazy mięśni, ich rozpad (tak zwany rabdomioliza), ( ((((((((na przykład wskutek intensywnego wysiłku fizycznego lub długotrwałego ucisku, nie są stricte chorobami neurologicznymi, gdyż nie uczestniczy w ich patogenezie układ nerwowy. Powody chorób neurologicznych Powody (etiologia) chorób neurologicznych są bardzo zróżnicowane. Mogą to być wady rozwojowe (genetycznie uwarunkowane czy następstwa patologicznej ciąży albo zaburzeń okołoporodowych), od najcięższych - częściowego bezmózgowia czy małogłowia z niedorozwojem mózgu - po różnego stopnia upośledzenia umysłowe. wskutek zaburzeń rozwojowych może dojść do stworzenia wodogłowia, którego istota bazuje na nadmiernym gromadzeniu się płynu rdzeniowo-mózgowego w przestrzeniach płynowych mózgu wskutek wzmożonego wytwarzania albo, co jest częstsze - utrudnień w jego odpływie. Dla wodogłowia dziecięcego charakterystyczne jest niekiedy znaczące zwiększenie mózgowej części czaszki. Długo trwające, nie leczone wodogłowie skutkuje wystąpienie i narastanie symptomów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego (bólów głowy, wymiotów). Może dojść do trwałych uszkodzeń mózgu.Przedłużający się, a w szczególności powikłany poród może być powodem porażenia mózgowego dziecięcego, w którym dochodzi do rozlanych spastycznych (skurczowych) niedowładów i rozmaitych symptomów móżdżkowych. Charakterystyczna dla tego schorzenia jest nieobecność cech upośledzenia umysłowego.Zaburzenia rozwojowe mogą wywołać wystąpienie ((tak zwany fakomatoz, które cechują się obecnością znamion na skórze (grec. Phakos- znamię) i zmian narządowych. W najwyższym stopniu rozpowszechnioną fakomatozą (dziedziczącą się autosomalnie i dominująco) jest dolegliwość Recklinghausena, a więc nerwiakowłókniakowatość typu 1 (włókniaki w skórze, kawowo-mleczne znamiona na jej powierzchni).Układ nerwowy jest regularnie atakowany poprzez drobnoustroje powodujące (((tak zwany neuroinfekcje. Wśród nich najczęściej zdarzają się zapalenia opon rdzeniowo-mózgowych, ostro przebiegające bakteryjne schorzenia, poddające się antybiotykoterapii.Wirusy częściej niż bakterie atakują nie tylko opony, lecz również tkankę mózgową i są powodem wirusowych zapaleń mózgu. Najczęściej występują u dzieci, jednak zdarzają się również u osób dorosłych (między innymi opryszczkowe zapalenie mózgu i - budzące niepokój - kleszczowe zapalenie mózgu spowodowane wirusami przenoszonymi poprzez pospolite kleszcze - o kleszczach). Przebiegi wirusowych zapaleń mózgu mogą być dramatyczne; wśród rozlicznych symptomów w najwyższym stopniu niepokojące są głębokie zaburzenia świadomości. Zapalenia mózgu mogą wywołać trwałe uszkodzenia różnych struktur mózgu.wielkie obawy budzi nowa z punktu widzenia etiologii, aczkolwiek od dawna klinicznie znana ekipa chorób ośrodkowego układu nerwowego określanych dziś jako transmisyjne encefalopatie gąbczaste. Są one wywołane poprzez samoodtwarzalne struktury białkowe zwane prionami. Zaliczają się do nich kuru ( dolegliwość występująca jedynie na Nowej Gwinei) i ( dolegliwość Creutzfeldta-Jakoba (C-J), podobnie przebiegająca do " . . dolegliwości szalonych krów". " . . dolegliwości prionowe wywołują dramatyczne wieloogniskowe uszkodzenia mózgu. Kuru i ( dolegliwość C-J kończą się zawsze śmiercią.Mózgowie jest miejscem rozwoju odnaczyniowych zespołów chorobowych o zróżnicowanej etiologii, w pierwszej kolejności jednak wynikających z postępu mechanizmów miażdżycowych w naczyniach doprowadzających krew do mózgu: zewnątrz- i wewnątrzmózgowych. Ostre niedokrwienne incydenty mózgowe: udary (odmiennie: zawały) czy ((((tak zwany przemijające niedokrwienia mózgu (TIA - transient ischemic accidents), zdarzają się w pierwszej kolejności u osób starszych, szczególnie obciążonych nadciśnieniem tętniczym, otyłością i cukrzycą.Niektóre wady serca, zarówno wrodzone, jak i nabyte, i nakładające się z reguły na nie infekcyjne zapalenie wsierdzia są przyczyną zatorów tętnic mózgowych skrzeplinami oderwanymi z wewnątrzsercowych uszkodzonych struktur ( ( (((((((((na przykład zastawek).Udary krwotoczne mózgu, które nierzadko zdarzają się u ludzi młodych, z reguły są wywołane pęknięciem tętniaka mózgu. Taki tętniak rozwija się poprzez lata i jest swego rodzaju "bombą zegarową", która prędzej czy później musi eksplodować. U ludzi starych pęknięciu ulega zmiażdżycowane, sztywne, niepodatne na odkształcenia naczynie mózgowe, regularnie wskutek nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego.Ośrodkowy układ nerwowy, zarówno rdzeń, jak i mózgowie jest miejscem powstawania nowotworów. Mogą to być nowotwory niezłośliwe (najczęściej - oponiaki albo nerwiaki), nie powodujące trwałych uszkodzeń tkanki mózgowej, albo złośliwe - glejaki (wywodzące się z tkanki glejowej), których złośliwość jest miejscowa (nie dają przerzutów), wynikająca z naciekania i niszczenia sąsiedniej tkanki nerwowej. symptomy chorobowe guzów zależą od ich usytuowania. Mózg nierzadko bywa siedliskiem guzów przerzutowych, których symptomy są podobne do symptomów towarzyszących rozrostom pierwotnym, lub nacieków białaczkowych. Sprawdź jak się objawia nowotwór Układ nerwowy starzeje się. wskutek tego nieuchronnego procesu dochodzi do wystąpienia zespołów otępiennych, do których zalicza się chorobę Alzheimera i otępienie starcze. Występowanie tych zespołów jest coraz częstsze, szczególnie w społeczeństwach postindustrialnych, w których średnia długość życia wyraźnie się wydłuża.Najczęstszą jednak powodem postępującego otępienia są wciąż jeszcze " . . dolegliwości naczyń, w pierwszej kolejności miażdżyca i źle leczone nadciśnienie tętnicze.spory problem kliniczny stanowią " . . dolegliwości zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego. Należy do nich dość rozpowszechniona ( dolegliwość Parkinsona (drżączka poraźna), której powodem są zmiany degeneracyjne w jądrach i drogach podkorowych. ( dolegliwość Parkinsona - dotyka ona prawie 1,5% populacji ponad 65 lat Nadal budzi przerażenie inna ( dolegliwość zwyrodnieniowa - wciąż nieuleczalna i nieuchronnie kończąca się śmiercią - stwardnienie zanikowe boczne. To jest klasyczna ( dolegliwość neuronów ruchowych rdzenia i jąder nerwów czaszkowych, charakteryzująca się postępującym zanikiem mięśni.Bardzo rozpowszechnione są " . . dolegliwości demielinizacyjne - szczególnie stwiardnienie rozsiane (sclerosis multiplex- SM), będące powodem postępującego kalectwa osób na nie chorych. W odróżnieniu do stwardnienia bocznego ta ( dolegliwość dotyka włókien nerwowych, a nie neuronów (ciała komórkowego), powodując zmiany w ich otulinie mielinowej. Powód SM jest nadal nieznana, najprawdopodobniej ma immunologiczną etiopatogenezę. Przebiega przewlekle z "rzutami" - gwałtownymi nasileniami " . . dolegliwości - i "remisjami", a więc okresami zacisza kliniczego. Następstwa " . . dolegliwości (niedowłady, zaburzenia czucia, zaburzenia w oddawaniu moczu) są trwałe.Rozpowszechnioną chorobą ośrodkowego układu nerwowego jest padaczka. Jako pierwotne schorzenie neurologiczne występuje zazwyczaj u młodych ludzi. U starszych - padaczka regularnie jest wtórna do różnych mechanizmów chorobowych dotykających mózg, w pierwszej kolejności nowotworów. Padaczka przebiega napadowo. Napady mają bardzo zróżnicowany obraz: od uogólnionych drgawek z stratą przytomności (dawniej zwanych grand mal), po (((((tak zwany napady częściowe z minimalnie wyrażonymi symptomami, będącymi z reguły krótkotrwałymi zaburzeniami świadomości (petit mal, absence) z towarzyszącymi zjawiskami psychosensorycznymi i automatyzmami ruchowymi. Padaczka - ( dolegliwość mózgu Bardzo pospolitym schorzeniem neurologicznym związanym z rdzeniem kręgowym jest rwa kulszowa (więcej o rwie kulszowej). Rwa należy do ((((((tak zwany zespołów korzeniowych. Pierwotnie źródła tej " . . dolegliwości należy szukać w układzie kostno-stawowym. Zmienione zwyrodnieniowo krążki (dyski) międzykręgowe mogą wywołać ucisk korzeni nerwów obwodowych, w razie rwy kulszowej - korzeni nerwu kulszowego. W rwie kulszowej dominuje ból okolicy lędźwiowej promieniujący wzdłuż przebiegu nerwu (do pośladka, kolana i stopy), czasem dochodzi do przemijających albo trwałych uszkodzeń niektórych wiązek nerwu z porażeniem obwodowym.Szyjnym przykładem rwy kulszowej jest rwa ramienna, która jest wywołana uciskiem korzeni nerwów szyjnych poprzez zmienione zwyrodnieniowo szyjne krążki międzykręgowe. Zespoły lokalizacyjne i symptomy schorzeń neurologicznych " . . dolegliwości układu nerwowego przebiegają z ujawnianiem się (((((((tak zwany zespołów lokalizacyjnych, które wskazują na określone umiejscowienie procesu chorobowego. Tych zespołów jest bardzo sporo. Są zespoły ośrodkowe i obwodowe.Lokalizację ośrodkową (w mózgu) schorzenia ma np. zespół psychoorganiczny, który towarzyszy ciężkim, zazwyczaj przewlekłym uszkodzeniom kory, ( ( ((((((((((na przykład w późnym okresie " . . dolegliwości Alzheimera czy w zaawansowanej miażdżycy naczyń mózgowych, lub w następstwie ciężkich urazów mózgu, również w wieloletniej cukrzycy. Ten zespół charakteryzuje się zaburzeniami pamięci, sprawnego myślenia, brakiem krytycyzmu, zaburzeniami emocjonalnymi.Te same " . . dolegliwości mogą prowadzić do wystąpienia zespołu przewlekłego rozlanego uszkodzenia mózgu. Charakteryzuje się on otępieniem, napadami padaczkowymi, niedowładami, zaburzeniami mowy, ruchami mimowolnymi. Symptomatologia tego zespołu jest bardzo zróżnicowana i zależy od zaawansowania zmian w mózgu i od tego, która ze struktur mózgowia jest bardziej, a która mniej zajęta poprzez mechanizm chorobowy.Nagłe wystąpienie zaburzeń świadomości z drgawkami świadczyć może nie tylko o padaczce, ale również o zespole ostrego rozlanego uszkodzenia mózgu, spowodowanego ( ( (((((((((((na przykład rozległym niedokrwieniem mózgu (udarem niedokrwiennym) w przebiegu miażdżycy lub zatruciem egzogennym czy urazem czaszki.Zapalenia opon mózgowych, krwotok podpajęczynówkowy, błyskawicznie narastające guzy mózgu wywołują wystąpienie zespołu oponowego, który charakteryzuje się takimi symptomami, jak sztywność karku, bóle głowy, nudności i wymioty. Czasem w zespole oponowym mogą dodatkowo wystąpić zaburzenia świadomości i to jest powiązane z przejawami zespołu ostrego rozlanego uszkodzenia mózgu.Niektóre schorzenia neurologiczne dotykają ściśle ustalonych struktur mózgu, powodując wystąpienie zespołów chorobowych o bardzo charakterystycznych objawach neurologicznych.Rozwijający się w płacie czołowym guz lub urazowe uszkodzenie tego płata może wywołać wystąpienie zespołu płata czołowego. Objawia się on zakłóceniami funkcjonowania układu limbicznego. Osoba dotknięta bywa euforyczna, wręcz wesołkowata, ma obniżoną uczuciowość wyższą, bywa agresywna i ma odhamowany popęd płciowy.Uszkodzenia układu pozapiramidowego (niektórych jąder podkorowych i dróg pozapiramidowych) wywołują wystąpienie zespołu parkinsonowskiego z takimi symptomami, jak: drżenie spoczynkowe kończyn, w szczególności dłoni, wzmożenie napięcia mięśni, spowolnienie ruchów, maskowata amimiczna twarz. Ten zespół symptomów jest typowy dla " . . dolegliwości Parkinsona, miażdżycy naczyń mózgowych; bywa również przejawem niepożądanych oddziaływań neuroleptyków na ośrodkowy układ nerwowy.Uszkodzenia układu piramidowego (w tym dróg korowo-rdzeniowych) skutkuje wystąpienie zespołu piramidowego lub zespołu neuronu ruchowego ośrodkowego albo górnego. Typowe dla tego zespołu są takie symptomy, jak: niedowłady, lecz bez zaniku mięśni, odruchy patologiczne, wzmożone odruchy głębokie, wzmożone napięcie mięśni.jeżeli doktor stwierdzi u chorego niedowład połowiczy piramidowy z zajęciem nerwu twarzowego (z charakterystycznym opadnięciem kącika ust), na bonus - gdy chory, chodząc, wykonuje wyprostowaną kończyną dolną charakterystyczny ruch "koszący", to znaczy, iż ( dolegliwość umiejscowiła się w półkuli mózgu przeciwległej do symptomów. Zespół połowiczy najczęściej występuje w udarze mózgu lub może świadczyć o rozroście nowotworowym.Zmiany toczące się w móżdżku, wywołane np. guzami, czasem procesami niedokrwiennymi (udarami) albo demielinizacyjnymi prowadzą do wystąpienia zespołu móżdżkowego, którego głównymi cechami są: zaburzenia równowagi, chód na szerokiej podstawie ("marynarski"), niezborność ruchów, drżenia zamiarowe mięśni, oczopląs.Uszkodzenia jąder rdzenia przedłużonego - IX, X i XII wywołują wystąpienie zespołu opuszkowego, który charakteryzuje się zaburzeniami mowy (mowa jest niewyraźna, bełkotliwa, chory nie potrafi wypowiedzieć spółgłosek), trudnościami w połykaniu związanymi z porażeniem podniebienia i zniesieniem odruchów gardłowych i podniebiennych. W tym zespole stwierdza się zaniki mięśniowe. Zespół opuszkowy zdarza się w stwardnieniu bocznym zanikowym, guzach opuszki, w zapaleniu mózgu z lokalizacją opuszkową.Obustronne uszkodzenie dróg nerwowych biegnących od kory do jąder nerwów opuszki skutkuje wystąpienie zespołu rzekomoopuszkowego. Najczęstszą jego powodem są ogniska niedokrwienne w przebiegu miażdżycy tętnic mózgowych.Zaburzenia odpływu płynu rdzeniowo-mózgowego prowadzą do zespołu wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Występuje on w pierwszej kolejności w guzach mózgu. Typowymi symptomami tego zespołu są bóle głowy, wymioty, zwolnienie czynności serca, obecność charakterystycznych zmian na dnie oka ( ((((((((tak zwany tarcza zastoinowa), napady padaczkowe, zaburzenia świadomości.Uszkodzenie pnia mózgu ( wskutek udarów, urazów, zapaleń) prowadzi do wystąpienia zespołu sztywności odmóżdżeniowej. Chory jest głęboko nieprzytomny i ma bardzo napięte mięśnie prostujące (prostowniki) kończyny.Uraz, czasem nowotwór, albo udar (krwotok) może wywołać symptomy zespołu poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Takie uszkodzenie w odcinku szyjnym ( ( ( ((((((((((((na przykład ( wskutek skoku na głowę do płytkiego zbiornika wodnego) skutkuje wiotkie porażenie czterostronne kończyn (tetraplegię), ze zniesieniem wszystkich rodzajów czucia.Wypadnięcie jądra miażdżystego (dyskopatia), zmiany zwyrodnieniowe, czasem guzy zewnątrzoponowe są powodem ( (((((((((tak zwany zespołów korzeniowych.Uraz albo ucisk mechaniczny może wywołać uszkodzenie pojedynczego nerwu obwodowego (zespół uszkodzenia nerwu obwodowego), którego wynikiem jest lub niedowład, lub wiotkie porażenie mięśni zaopatrywanych poprzez ten nerw. Mogą także wystąpić zaburzenia czucia i zmiany troficzne w skórze.Uszkodzenie wielu nerwów obwodowych, zazwyczaj wywołane chorobami metabolicznymi i przejawiające się rozsianymi niedowładami, zanikami mięśni i zaburzeniami czucia, określane jest mianem zespołu wielonerwowego. Diagnostyka chorób układu nerwowego Diagnostyka chorób układu nerwowego oparta jest na wywiadach i bardzo szczegółowym badaniu przedmiotowym, które na ogół wystarczają do postawienia prawidłowego rozpoznania.Diagnostyka laboratoryjna tych chorób jest zbliżona do diagnostyki schorzeń innych układów. Oprócz badań krwi i moczu dodatkowo bada się także płyn rdzeniowo-mózgowy, pobierany dzięki nakłucia lędźwiowego. Płyn poddawany jest analizie morfologicznej, biochemicznej, wykonuje się jego posiewy i badania cytologiczne i immunologiczne. O badaniach krwi i moczu Istotną rolę w diagnostyce neurologicznej mają badania encefalograficzne, szczególnie przydatne w padaczce, i elektromiograficzne - w patologiach neurotransmisji w mięśniach.Do diagnostyki naczyniowej służy w pierwszej kolejności ultrasonografia dopplerowska.Guzy ośrodkowego układu nerwowego wykrywane są dzięki tomografii komputerowej (tomografia komputerowa- na czym bazuje?) albo/i jądrowemu rezonansowi magnetycznemu. Tomografia komputerowa jest bardzo przydatna w wykrywaniu udarów mózgu, krwotoków podpajęczynówkowych i wewnątrzmózgowych. Sposoby obrazujące są także używane do rozpoznania " . . dolegliwości Alzheimera i stwardnienia rozsianego. Dzięki wprowadzonym metodom obrazowania zwyczajne zdjęcia rentgenowskie tracą na wartości w diagnostyce neurologicznej. Leczenie chorób neurologicznych Leczenie chorób neurologicznych również jest bardzo różnorodne, aczkolwiek regularnie - objawowe. Skuteczne leczenie przyczynowe dotyczy zakażeń bakteryjnych i niektórych wirusowych (zakażenia herpetyczne i HIV). Wprowadzenie nowych leków przeciwpadaczkowych wywołało znaczący rozwój w zmniejszeniu częstości napadów u osób dotkniętych tą chorobą. Wykorzystanie beta-interferonu do leczenia stwardnienia rozsianego wywołało dalszy rozwój w opanowywaniu tego ciężkiego schorzenia.Guzy mózgu leczy się chirurgicznie i dzięki radioterapii. Nie ma postępu w leczeniu udarów mózgu. Jak dotychczas jest objawowe. Próba ograniczenia obszaru zniszczenia tkanki mózgowej dzięki leków trombolitycznych, rozpuszczających skrzeplinę zatykającą tętnicę mózgową, jest obarczone sporym ryzykiem krwotoków.spore nadzieje wiąże się ze stosowaniem terapii genetycznych w chorobach zanikowych mięśni. to jest jednak przyszłość, a nie teraźniejszość terapii tych śmiertelnych schorzeń. Nie ma leczenia przyczynowego chorób prionowych. Wszczepienie do regionów uszkodzonych komórek zarodkowych wielopotencjalnych może przynieść znaczną poprawę w leczeniu chorób zwyrodnieniowych, szczególnie " . . dolegliwości Parkinsona. również wprowadzenie do terapii odpowiednich czynników wzrostowych może wywołać przełom w regeneracji trwale uszkodzonych nerwów i dróg nerwowych.Bardzo istotnym składnikiem terapii wielu schorzeń neurologicznych jest leczenie bodźcowe i rehabilitacja bierna i czynna
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.