Objawy NOWOTWORY przyczny. Czym jest etapowo. Między tkanką zdrową a nowotworową istnieją stadia.

Czy pomocne?

Nowotwory leczenie

Definicja NOWOTWORY: Stany przedrakoweZmiany genetyczne w komórkach zachodzą etapowo. Między tkanką zdrową a nowotworową istnieją stadia (formy) przejściowe, które tytułujemy stanami przedrakowymi. Ich pojawienie się w ustroju stanowi bardzo istotny sygnał, zapowiedź ciężkiej dolegliwości. Szczęśliwie, nie zawsze stan przedrakowy przeistacza się w raka.Wszystkie nowotwory złośliwe poprzedzone są fazą stanu przedrakowego. Niestety, tylko niektóre stany przedrakowe mogą być w porę dostrzeżone. To jest np. możliwe w razie zmian na skórze, takich jak niektóre znamiona barwnikowe, rogowacenie, wyrośla skórne), czy zmian w błonach śluzowych przewodu pokarmowego stwierdzanych w czasie badań endoskopowych (niektóre przerosty błon śluzowych, polipy jelita) i cytologicznych, szczególnie narządów rodnych.Niektóre nowotwory pierwotnie niezłośliwe wykazują mniejszą albo większą skłonność do dalszych mutacji powodujących ich zezłośliwienia. Takimi nowotworami są na przykład polipy przewodu pokarmowego, szczególnie zaś gruczolaki jelita grubego. Niezłośliwy nowotwór pęcherza moczowego, brodawczak, wykazuje wyraźną skłonność do przechodzenia w postać złośliwą.mechanizm nowotworzenia - od inicjacji do progresji - trwa sporo lat, najprawdopodobniej przynajmniej dwadzieścia. Trzy czwarte tego czasu - to moment przedkliniczny, czyli praktycznie bezobjawowy. By nowotwór klinicznie zamanifestował własną obecność, komórka macierzysta nowotworu i jej potomstwo muszą osiągnąć liczbę około 1 miliona, a średnica utworzonego poprzez nie guza musi wynieść przynajmniej 1 cm. Z wyżej opisanych powodów nieunaczynione guzy nie są w stanie osiągnąć średnicy przekraczającej kilku milimetrów, nie mogą więc stać się inwazyjne.Tworzenie się przerzutów (przerzutowanie)Przerzutowanie nowotworowe jest właściwością charakterystyczną nowotworów złośliwych. Prawie wszystkie jednak nowotwory złośliwe, w tym również raki, wykazują podobnie intensywną inwazyjność. Wydaje się, iż raki o bardzo wysokim stopniu morfologicznego zróżnicowania później niż inne dają przerzuty. Raki mniej zróżnicowane, szczególnie zaś - anaplastyczne, w chwili klinicznego ujawnienia się, bardzo regularnie są już nowotworami w stanie uogólnienia, co znaczy, iż oprócz guza pierwotnego są również obecne przerzuty do odległych narządów.Mięsaki na ogół są mniej zróżnicowane niż raki i charakteryzują się większą od nich inwazyjnością, szybciej dają przerzuty. Bywają jednak odstępstwa od tej reguły.Nowotwory błyskawicznie przerzutują drogą limfatyczną i na ogół pierwszym ich celem są węzły chłonne znajdujące się w pobliżu narządu objętego chorobą. Warto jednak pamiętać, iż nie zawsze zwiększony węzeł znajdujący się w pobliżu nowotworu musi być zajęty poprzez jego komórki. Zwiększenie węzła czasem ma charakter odczynowy, zapalny, jako iż zapalenie z reguły towarzyszy zmianie nowotworowej.Przerzuty drogą krwionośną dotyczą na ogół oddalonych narządów.Niektóre nowotwory chętnie obierają za cel określone narządy. na przykład raki przewodu pokarmowego regularnie przerzutują do wątroby, a również do płuc. Płuca zresztą są narządem, w którym bardzo regularnie pojawiają się ogniska przerzutowe. To jest zrozumiałe, zważywszy rolę, jaką odgrywają płuca w organizmie i ile krwi do nich dociera wskutek pojedynczego skurczu serca. Niejednokrotnie zdarza się stwierdzić w przygodnie wykonanym radiogramie płuc tak zwany cienie okrągłe, które regularnie są ogniskami przerzutowymi dotychczas zupełnie "niemego" klinicznie nowotworu. również kości są nierzadko celem przerzutowania różnych nowotworów. Wykrywa się je czasem przypadkowo w zdjęciach rentgenowskich.Nie każde odszczepienie komórki nowotworowej i przedostanie się jej do układu limfatycznego albo krwionośnego, aczkolwiek stanowi określone zagrożenie dla organizmu, musi nieodwołalnie doprowadzić do stworzenia ogniska przerzutowego. tak aby tak się stało, musi się po pierwsze odszczepić od masy guza nie dowolna jego komórka, ale komórka macierzysta. Po wtóre ta komórka musi posiadać narzędzie, dzięki którego "uchwyci" się narządu docelowego. Takim narzędziem jest specyficzna substancja, która umożliwia przyleganie komórki do tkanki docelowej. Ta substancja nie zawsze jest pierwotnie produkowana poprzez komórkę. Musi więc w niej zawczasu zajść odpowiednia mutacja, która prowadziłaby do uruchomienia produkcji owej substancji.Podobnie jak w guzie pierwotnym, również w tkance przerzutowej dzielące się komórki muszą używać z proteaz, potrzebnych do penetracji wewnątrztkankowej, i z czynników wzrostowych - do tworzenia zrębu z układem naczyń krwionośnych. Bez nich gdyż błyskawicznie musiałaby nastąpić śmierć komórek, szczególnie narażonych na niedobory pożywienia i energii.Współczesne badania dowodzą, iż we krwi osoby chorej na nowotwór złośliwy krąży sporo tys. nowotworowych komórek macierzystych, w czasie gdy liczba (udanych) przerzutów jest w miarę niewielka.W zjawisku przerzutowania ważne znaczenie ma prawdopodobne istnienie swego rodzaju "systemów kontrolnych" w stosunku guz pierwotny - ogniska przerzutowe. Niejednokrotnie obserwowano zdarzenie przyspieszenia wzrostu (powiekszania się) ognisk przerzutowych po wycięciu guza pierwotnego. Jest dość prawdopodobne, iż guz pierwotny, przez wytworzone poprzez siebie substancje hamujące, minimalizuje nie tylko swoją proliferację, ale również - ognisk przerzutowych.Czynniki rakotwórcze (karcynogeny) Nowotwory są chorobami wywołanymi mutacjami genetycznymi komórek. Istotne jest pytanie, co te mutacje skutkuje? Jakie są czynniki sprzyjające mutacjom? Współczesna edukacja zidentyfikowała liczne czynniki rakotwórcze, tak zwany karcynogeny. W większości to są substancje chemiczne, szczególnie powszechnie znane produkty smoły tytoniowej: wolne rodniki, benzopiren, aminy aromatyczne, nitrozaminy. W dymie tytoniowym znajduje się przynajmniej kilkadziesiat karcynogenów uznanych za szczególnie niebezpieczne. Do czynników, które sprzyjają mutacjom wiodącym do nowotworzenia, należą rozmaite substancje nieorganiczne, z którymi ludzie regularnie stykają się zawodowo: arsen, chrom, nikiel, związki aromatyczne: antraceny, związki smołowate. Bardzo mocnym karcynogenem jest azbest. Spośród surowców naturalnych na pierwszy plan wysuwają się takie karcynogeny, jak aflatoksyna czy kwas arystocholowy. Bardzo mocnymi karcynogenami są promienie ultrafioletowe, sprawcy aż 90% nowotworów skóry. Inne promienie jonizujące, szczególnie zaś rentgenowskie używane do badań diagnostycznych i służące w leczeniu przeciwnowotworowym sprzyjają ujawnieniu się innych nowotworów, najczęściej chłoniaków, a również białaczek. Oprócz związków chemicznych również niektóre drobnoustroje są uważane za istotne czynniki rakotwórcze. Bez wątpienia Papillomavirus jest sprawcą raka szyjki macicy. HCV - wirus zapalenia wątroby typu C - może wywołać raka pierwotnego wątroby. Z całą pewnością Helicobacter pylori jest mocnym czynnikiem rakotwórczym powodującym raka żołądka. Wirus Epstein-Barra jest biologicznym karcynogenem powodującym ziarnicę złośliwą i nowotwory nosa i gardła. Rodzinne występowanie niektórych nowotworów jest zjawiskiem znanym od lat. Współczesna genetyka dostarczyła wielu informacji na temat dziedziczenia skłonności do nowotworzenia. Do nowotworów silnie dziedzicznie uwarunkowanych (mutacje genetyczne dziedziczone są autosomalnie dominująco) należą: rak piersi i rak jajnika (są one wywołane mutacją genów BRCA1 i BRCA2), rak jelita grubego (mutacja genu APC albo genu HNPCC), siatkówczak (mutacja genu RB). Mutacja genu p53 jest przyczyną rodzinnego występowania raków piersi, mięsaków, glejaków. Rodzinne występowanie nowotworów może być wywołane również defektami genetycznymi o umiarkowanej albo niskiej penetracji, lecz wzmocnionymi poprzez oddziaływania czynników środowiskowych, szczególnie zaś stylu życia. W szczególności idzie tu o palenie papierosów. Ten nałóg ma znaczny udział w powstawaniu aż 40% wszystkich nowotworów złośliwych. Najsilniej zależne od palenia papierosów są raki płuca, krtani, przełyku, pęcherza, nerki i trzustki. Uważane jest, iż kobiety palące papierosy częściej zapadają na raka macicy. Palenie ma udział w rozwoju takich nowotworów złośliwych jak: rak żołądka, rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego. Szczególną zależność od palenia wykazują raki płuca ( w szczególności rak płaskonabłonkowy). Aż 85% zgonów na raka płuca dotyczy palaczy. Wypalanie 20 papierosów na dzień skutkuje, iż narażenie palacza na raka płuca powiększa się niemal 10-krotnie w porównaniu z osobą niepalącą. Bierni palacze (osoby niepalące przebywające wśród palaczy) są istotnie bardziej narażeni na raka płuca niż osoby nie mające kontaktu z dymem tytoniowym. Niepoprawna dieta, szczególnie bogata w tłuszcze zwierzęce, może sprzyjać nowotworom jelita grubego, raka macicy i gruczołu krokowego. Ryzyko wystąpienia tego nowotworu powiększa się przy nadmiernym piciu alkoholu, powiększonym spożyciu mięsa, szczególnie - czerwonego. Bez wątpienia nadwaga i otyłość sprzyjają nowotworom, szczególnie mocny jest związek otyłości i nowotworów występujących u kobiet: raka piersi i dróg rodnych. Otyli mężczyźni częściej niż szczupli chorują na raka gruczołu krokowego. Wysiłek fizyczny działa ochronnie i minimalizuje nowotworzenie. Pomniejszenie aktywności fizycznej najprawdopodobniej powiększa ryzyko raka jelita grubego. Hormonalna leczenie zastępcza, oparta na estrogenach, może mieć znaczenie w powstawaniu nowotworu trzonu macicy. Mieszanka estrogenów i progesteronu w tym istotnym względzie wydaje się być bezpieczna. Epidemiologia nowotworów dolegliwości nowotworowe są bardzo rozpowszechnione we współczesnym świecie. W państwach rozwiniętych stanowią one, po chorobach układu krążenia, drugą w kolejności przyczynę zgonów. W Polsce na nowotwory złośliwe co roku umiera powyżej 45 000 mężczyzn i niemal 35 000 kobiet. Notuje się, niestety, coraz wyższy coroczny wzrost liczby zgonów na skutek nowotworów u kobiet.Niewątpliwie jedną z istotnych przyczyn tego zjawiska jest starzenie się społeczeństw. Istnieje wyraźna epidemiologicznie udokumentowana zależność między częstością występowania nowotworów a średnim wiekiem dużej populacji.Niewątpliwą rolę epiedmiologiczną rolę odgrywają niektóre środowiskowe karcynogeny, powiązane z szybkim rozwojem cywilizacyjnym, a również przedmioty stylu życia sprzyjające nowotworzeniu; szczególnie idzie tu o palenie papierosów.W Polsce najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi u mężczyzn są: rak płuca, rak żołądka, rak gruczołu krokowego i rak odbytnicy, u kobiet - rak piersi, rak płuca, żołądka i rak szyjki macicy.W Stanach Zjednoczonych wykrywalność nowotworów jest najwyższa i możliwości leczenia - idealne; najczęściej wykrywanym rakiem u mężczyzn jest rak gruczołu krokowego, a u kobiet rak sutka. Jednak najczęstszą powodem zgonów mężczyzn na skutek nowotworu jest w tym państwie nadal rak płuca, następnie rak prostaty ( lecz już z niemal trzykrotnie mniejszą liczbą zgonów), rak jelita grubego, rak trzustki, chłoniaki i białaczka, rak przełyku, rak wątroby, rak pęcherza moczowego i rak żołądka (liczba zgonów na skutek raka żołądka jest aż 11-krotnie mniejsza niż na skutek raka płuca); u kobiet - rak płuca, piersi, rak jelita grubego, rak trzustki, rak jajnika, chłoniaki i białaczka, rak trzonu macicy, nowotwory mózgu i rak żołądka

Lekarza zaleca: Nowotwory

Definicja Czynności I Działanie Płuc:
Co to jest narządem, w którym zachodzi zamiana gazowa. Mechanizm ten jednak nie dzieje się w każdej części płuc. Wyróżnia się w nich gdyż tak zwany składnik oskrzelowy, wykorzystywany do przewodzenia powietrza nowotwory co znaczy.
Definicja Stres Niszczący:
Co to jest od stresu to śmierć . Hans Selye Stresu nie jesteśmy w stanie uniknąć. Starajmy się jednak mieć nad nim kontrolę i zaradzić jego skutkom.prawie każdy stres działa negatywnie. Znamy stres dobry nowotwory krzyżówka.
Definicja Czy Się Odchudzać?:
Co to jest była postrzegana jako znak dostatku i bogactwa, a u kobiety - piękna i płodności. Aktualnie lansowany jest ideał człowieka szczupłego i wysportowanego, aczkolwiek jest tyle pokus, poprzez które nowotwory co to jest.
Definicja Objawy Chorób Serca:
Co to jest człowieka odbiera nie tylko bodźce zewnętrzne, ale również liczne wiadomości z wnętrza organizmu, stanowiące niekiedy sygnały alarmowe. Nie zawsze umiemy rozpoznać, jaki organ je wysyła i jakie mają nowotwory słownik.
Definicja Pokrzywka:
Co to jest właściwością wszystkich odmian pokrzywki są wykwity pierwotne - bąble pokrzywkowe, które mogą mieć różne kształty i rozmiary.Reakcję skóry na zadziałanie czynników o różnorodnym podłożu tytułujemy po nowotwory czym jest.
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.
  • Dodano:
  • Autor: