Objawy PADACZKA - CHOROBA MÓZGU przyczny. Czym jest tak zespół symptomów towarzyszących wielu.

Czy pomocne?

Padaczka - choroba mózgu leczenie

Definicja PADACZKA - CHOROBA MÓZGU: Padaczka - nie jest odrębną jednostką chorobową. Ustala się tak zespół symptomów towarzyszących wielu schorzeniom ośrodkowego układu nerwowego.symptomy te są wywołane nadmiernymi wyładowaniami neuronów i nieprawidłowym rozprzestrzenianiem się pobudzenia w mózgu. Charakterystyczne są tu napady padaczkowe, którym towarzyszą .symptomy somatyczne, wegetatywne i psychiczne. Napady te powtarzają się z różną częstością i można je potwierdzić na podstawie zapisu elektroencefalograficznego (EEG). Napady mogą być różne Napady padaczkowe mają różne formy. W trakcie sporych (grand mal) uogólnionych napadów toniczno-klonicznych chory nagle traci przytomność, upada, następuje gwałtowne, toniczne napięcie mięśni całego ciała, w trakcie którego regularnie obserwuje się odgięcie głowy do tyłu i wyprężenie kończyn. W tym czasie ustaje oddychanie, co skutkuje narastanie sinicy. Po kilku, kilkunastu sekundach ciałem wstrząsają mocne uogólnione drgawki kończyn i głowy. Chory może wtedy przygryźć język, a również bezwiednie oddać mocz. Bez pośpiechu rozpoczyna oddychać, lecz jeszcze poprzez jakiś czas jest nieprzytomny, a po ustaniu napadu senny i rozkojarzony.U niektórych osób występują tak zwany małe napady (petit mal) mające formę krótkich napadów nieświadomości (absences) i drgawek ogniskowych typu ruchowego, czuciowego i psychoruchowego. Chory na chwilę przerywa realizowaną czynność, na okres wyłącza się, nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem. Nie ma drgawek ani upadku ciała. Po ustaniu napadu powraca do swojego zajęcia i regularnie nie zdaje sobie kwestie z chwilowego zaniku świadomości.Niekiedy mamy do czynienia z napadami mioklonicznymi, w trakcie których następują szybkie skurcze mięśni w różnych ekipach mięśniowych. Chory może wówczas tracić przytomność ( lecz nie zawsze).natomiast w tak zwany napadach akinetycznych wraz z stratą przytomności ma miejsce nagłe zwiotczenie mięśni i upadek ciała.Napady padaczkowe ( regularnie mieszane) mogą mieć jeszcze inne warianty kliniczne, w szczególności w padaczce wieku dziecięcego (na przykład w zespole Westa, zespole Lennoxa-Gastaut, zespole Doose i innych). Jeden atak to nie dolegliwość Jednorazowy napad drgawek z stratą przytomności nie stanowi dostatecznej podstawy do rozpoznania padaczki. Pojedyncze napady drgawek mogą pojawiać się przez wzgląd na innymi schorzeniami i zaburzeniami metabolicznymi (((na przykład przez wzgląd na hipoglikemią, tężyczką i tym podobne). U dzieci z kolei (częściej u chłopców do 5. roku życia) mogą występować tak zwany drgawki gorączkowe, które najczęściej ustępują samoistnie (w około 3% przypadków przechodzą w napady typu padaczkowego).Nie należy również traktować jako napadów padaczkowych drgawek występujących u noworodków. Powodem drgawek w tym wieku jest zmęczenie okołoporodowe, przemijające zaburzenia metaboliczne, niekiedy predyspozycje rodzinne (((((na przykład tak zwany łagodne drgawki noworodków).jeśli jednak napady drgawek wykraczają poza moment noworodkowy i wczesnoniemowlęcy - wówczas należy brać pod uwagę sposobność zakwalifikowania tych napadów jako padaczkowe. Jak rozpoznać padaczkę Z padaczką mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy napady powtarzają się ( regularnie i towarzyszą im zmiany napadowe w EEG ( również w momencie pomiędzy napadami).W rozpoznaniu padaczki bardzo pomocne są sposoby aktywacyjne EEG (fotostymulacja, hiperwentylacja), a w szczególności badania przeprowadzone u pacjenta w okresie snu po źle przespanej nocy (budzenie) i wydłużenie czasu badania niekiedy do kilkunastu godz. z możliwością obserwacji zachowywania się pacjenta (wideo-EEG). Należy tu jednak dodać, iż poprawny zapis EEG nie wyklucza padaczki, wymaga z kolei powtórzenia go przy wykorzystaniu opisanych metod aktywacyjnych.ważne znaczenie ma tu wywiad zebrany od pacjenta i jego najbliższego otoczenia. Dlatego można określić rodzaj obserwowanych napadów i towarzyszące im zachowanie chorego, czyli charakter napadu, długość jego trwania, stopień zaburzeń świadomości, inne .symptomy ze strony układu nerwowego i tym podobne))sporą rolę odgrywa tu badanie neurologiczne, które może wykazać sporo symptomów (niedowłady albo porażenia kończyn, nerwów czaszkowych, zaburzenia równowagi i tym podobne)))), a ( również badanie okulistyczne mogące wykluczyć ( albo potwierdzić) tarczę zastoinową na dnie oka, która występuje przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym, ((((((na przykład w razie guza mózgu.W celu określenia powody występowania napadów padaczkowych oprócz badania EEG niezbędne jest wykonanie tomografii komputerowej (( albo rezonansu magnetycznego), w szczególności u pacjentów źle reagujących na dotychczas służące leczenie i w razie postępu dolegliwości ( (((((((na przykład występowania nowych symptomów w następnym badaniu neurologicznym).Do rzadziej służących metod diagnostycznych padaczki należy arteriografia, która ma znaczenie w szczególności przy podejrzeniu wady naczyń mózgowych. Przeprowadza się ( również badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, mające na celu wykluczenie procesu zapalnego mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, krwawienia podpajęczynówkowego i tym podobne))))) Niekiedy wykonuje się również badania biochemiczne, by wykluczyć tężyczkę, hipoglikemię i genetycznie uwarunkowane zaburzenia metaboliczne (głównie u dzieci). Leczenie farmakologiczne Leczenie ma głównie na celu zahamowanie występowania napadów padaczkowych. Należy tu przypomnieć, iż powtarzające się napady mogą stanowić przyczynę dalszego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i doprowadzić do urazów czaszki, zespołu niedotlenienia i innych zaburzeń metabolicznych w okresie trwania napadu i tym podobne)))))) ). Zapobieganie występowaniu napadów padaczkowych można osiągnąć przy wykorzystaniu jednego (( albo kilku leków w możliwie najniższych efektywnych dawkach i możliwie najmniejszych towarzyszących im działaniach niepożądanych (( ((((((((na przykład toksycznych).Leczenie powinno w zasadzie zaczynać się przez podawanie jednego leku (aczkolwiek u dzieci monoterapia rzadko ma wykorzystanie), biorąc pod uwagę rodzaj napadów padaczkowych i charakter schorzenia podstawowego. Leki podaje się etapowo, zaczynając od małych dawek, by zwiększając je po około 2-3 tygodniach, dojść do pełnej dawki terapeutycznej..jeśli nie ma sukcesów leczniczych po wprowadzeniu jednego leku, ( regularnie zachodzi konieczność podania więcej niż jednego leku (( albo/i zamiany leku poprzednio zastosowanego. Wymianę tę należy przeprowadzać ( również ostrożnie i etapowo. w okresie leczenia znaczy się stężenia leku we krwi. Ma to miejsce w szczególności przy braku poprawy klinicznej mimo sporych dawek leków, a ( również przy wystąpieniu symptomów toksycznych przy niewielkich dawkach leków. Ok. 80% pacjentów z padaczką można efektywnie leczyć. U powyżej 20% chorych - mimo leczenia farmakologicznego - nie udaje się w pełni opanować napadów. Wśród przyczyn braku efektu terapeutycznego zmienia się nieodpowiedni dobór leku (leków), ich nieregularne wykorzystywanie i w zbyt małych dawkach, a w szczególności przedwczesne odstawienie przepisanych preparatów (nierzadko bez porozumienia się w tej sprawie z lekarzem).Pacjent z padaczką powinien ściśle wypełniać wskazówki lekarza (neurologa), w szczególności w odniesieniu do decyzji zaprzestania leczenia. Ostrożną próbę powolnego odstawiania leków można starać się przeprowadzić po okresie 2-3 lat od ostatniego napadu, kontrolując zapis EEG i zmniejszając etapowo dawkę leku (leków) poprzez moment kilku miesięcy. Należy tu dodać, iż zmiany w zapisie EEG mogą niekiedy utrzymywać się nawet poprzez kilka lat po odstawieniu leków i niewystępowaniu napadów padaczkowych.aktualnie istnieje spora liczba różnych leków służących u pacjentów z padaczką. Możliwości lecznicze w tej dziedzinie w ostatnich latach znacząco powiększyły się przez wprowadzenie wielu nowych preparatów. Kiedy wkracza neurochirurg Jednak przy braku sukcesów terapeutycznych, mimo stosowania wielu następnych leków, a w szczególności przy stwierdzeniu zespołu uciskowego (guz, krwiak mózgu i tym podobne))))))) )) ewentualnie zespołu zogniskowanego w mózgu ((( (((((((((na przykład blizny pourazowej), istnieją wskazania do leczenia neurochirurgicznego.spore znaczenie diagnostyczne ma tu tomografia emisyjna (PET, SPECT), która umożliwia dokonanie oceny stanu krążenia krwi i metabolizmu mózgowego . w okresie napadów padaczkowych i w okresach międzynapadowych. Pozwala ona na dokładne umiejscowienie w mózgu obszaru zmienionego patologicznie, odpowiedzialnego za występowanie napadów padaczkowych. Na podstawie rezultatów tych badań uzupełnionych o rezonans magnetyczny i badania elektroencefalograficzne doktor może podjąć decyzję o interwencji neurochirurgicznej, która pomoże w usunięciu powody napadów padaczkowych. Napady u dzieci i dorosłych Napady padaczkowe mogą występować w każdym wieku. Ok. 4-5% osób co najmniej jeden raz w życiu ma napad uogólnionych drgawek z stratą przytomności. Jest on wywołany różnymi powodami i nie upoważnia do rozpoznania padaczki, albowiem nie powtarza się więcej. Wiadomo ( również, iż u co 10. człowieka można wykazać powiększoną gotowość drgawkową.Napady padaczkowe szczególnie ( regularnie występują u dzieci: w 30% przypadków napady padaczki ujawniają się już przed 4. rokiem życia, w około 50% - przed ukończeniem 10. roku życia, a w około 70% - przed ukończeniem 15. roku życia. Po 25. roku życia pierwsze napady padaczkowe występują w około 15%, z kolei po 50. roku życia - w około 2%. Jakie są powody dolegliwości? Padaczkę objawową mogą spowodować: uszkodzenia mózgu w momencie życia płodowego powstałe wskutek infekcji wewnątrzłonowych matki, wad układu nerwowego, przewlekłych chorób matki w momencie ciąży (między innymi nie wyrównanej wady serca, niedokrwistości, cukrzycy), a ( również przyjmowania szkodliwych substancji o typie narkotyków, palenia papierosów, również przez wzgląd na przewlekłym alkoholizmem, naświetlaniami promieniami rentgenowskimi czy krwawieniami z dróg rodnych; uszkodzenia mózgu . w okresie niepoprawnie przebiegającego porodu i występujące już po urodzeniu się dziecka, a ( również u osób dorosłych, ((( ((((((((((na przykład wskutek zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, urazów czaszki, krwiaka (( albo guza mózgu i tym podobne)))))))) )); dolegliwości uwarunkowane genetycznie, ((( (((((((((((na przykład fakomatozy (dysplazje ektomezodermalne), genetycznie uwarunkowane zaburzenia metaboliczne, a ( również formy padaczki uwarunkowanej genetycznie, ((( ((((((((((((na przykład młodzieńcza padaczka miokloniczna, łagodna padaczka rolandyczna, zespół sprzężony z chromosomem X ( tak zwany zespół kruchego X), dziecięce i młodzieńcze napady nieświadomości. z kolei w razie ( tak zwany padaczki skrytopochodnej ( ( tak zwany samoistnej) przy obecnym stanie wiedzy i diagnostyce nie można ustalić przyczyn dolegliwości. Czy wiesz, iż... Osoby chore na padaczkę powinny prowadzić normalny tryb życia i brać aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym. Nie można ich pozbawiać szansy na normalne życie. Wystąpienie napadu padaczkowego jest trudne do przewidzenia (niekiedy przed napadem pojawia się ( ( tak zwany aura). Wiadomo jednak, iż napady mogą być prowokowane poprzez przemęczenie, błyski świetlne, nagłe zdenerwowanie, stres, alkohol. Napady mogą występować z różną częstotliwością - kilka i więcej pośrodku dnia (( albo kilka w trakcie całego życia. Małe napady są zwykle częstsze niż ..spore. Pojedynczy napad w zasadzie nie stanowi istotnego zagrożenia dla chorego. Niebezpieczeństwo może być powiązane z miejscem wystąpienia ataku, czyli w kąpieli, na dużej wysokości, w trakcie jazdy samochodem czy pracy ostrymi narzędziami. Częste napady, w szczególności ...spore, są negatywne dla układu nerwowego, bo wywołują jego niedotlenienie, mogą spowodować obrzęk, a nawet być powodem zgonu. Dlatego także niezbędne jest systematyczne, zgodne z zaleceniami lekarza, przyjmowanie leków, które przeciwdziałają napadom. Szczególnie groźny jest ( ( tak zwany stan padaczkowy, który występuje wówczas, gdy seria napadów przedłuża się ponad 30 min. lub gdy małe napady kumulują się w krótkim czasie i przechodzą następnie w ....spore napady. Jak pomóc choremu w trakcie napadu? Należy zabezpieczyć go przed upadkiem, skaleczeniem, potłuczeniem głowy i tułowia i urazami wywołanymi uderzeniami kończyn o twarde podłoże. Nie trzeba krępować ruchów chorego ani na siłę otwierać zaciśniętych szczęk. w trakcie trwania napadu należy pozostawić chorego w spokoju i w żadnym przypadku nie podawać mu płynów (ani leków doustnych). Po napadzie w zasadzie nie podaje się dodatkowych leków przeciwpadaczkowych czy uspokajających. ..jeśli jednak wystąpi ( ( tak zwany stan padaczkowy chorego należy natychmiast odwieźć do szpitala (najlepiej wezwaną w tym celu karetką pogotowia)
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.