Objawy PROGRAM ZDROWIE, MAMA I JA przyczny. Czym jest Umieralność noworodków jest wyższa niż w.

Czy pomocne?

Program Zdrowie, mama i ja leczenie

Definicja PROGRAM ZDROWIE, MAMA I JA: Na Mazowszu rodzi się rocznie ok. 55 tys. dzieci. Umieralność noworodków jest wyższa niż w innych regionach Polski. Dlatego zapewnienie kobietom ciężarnym właściwej opieki jest priorytetem dla Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych w roku 2001. Środkiem do realizacji tego celu jest program "Zdrowie, mama i ja" opracowany w Wydziale Lecznictwa Specjalistycznego przy udziale zespołu ekspertów, powołanego poprzez konsultanta regionalnego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii.Udział kobiety w programie "Zdrowie, mama i ja" jest kompletnie bezpłatny i dobrowolny. Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych finansuje wszystkie przewidziane w ramach programu świadczenia. Założenia ogólne Założeniem programu jest objęcie każdej kobiety ciężarnej, z niepowikłanym przebiegiem ciąży, stałą, profilaktyczną i leczniczą opieką medyczną. Świadczenia będą udzielane w Poradni Położniczo-Ginekologicznej albo Praktyce Lekarza Rodzinnego. Realizacja programu zawiera ustalony poprzez zespół ekspertów standard opieki medycznej z wyszczególnieniem badań i wizyt, które powinny być wykonane w trakcie ciąży. W opisie programu przyjęto zakres świadczeń zapewniający poprawne prowadzenie ciąży. Dopuszcza się uzasadnioną modyfikację zaproponowanego standardu opieki. Zależy to od momentu przystąpienia ciężarnej do programu, przebiegu jej ciąży i rezultatów badań. Ważne odstępstwa od przyjętego schematu mogą być fundamentem do przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji programu. Kobieta ciężarna ze wskazaniami do przeprowadzenia diagnostyki prenatalnej (wiek, wywiad położniczy) i w razie stwierdzenia nieprawidłowości płodu albo przebiegu ciąży jest kierowanado Poradni Patologii Ciąży. Proponowane wskazania do rozszerzenia diagnostyki prenatalnej i wykonania badania echokardiograficznego płodu przedstawiono jako załącznik do standardu programu. W ramach przygotowanego standardu programu "Zdrowie, mama i ja" opracowano również załącznik dotyczący rozpoznawania cukrzycy u ciężarnych i zasad interpretowania rezultatów badań w kierunku toksoplazmozy u ciężarnych. Założenia organizacyjne Dokumentacja "Programu opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej" złożona jest z tego standardu i książeczki ciąży zatytułowanej "Zdrowie, mama i ja" z bloczkiem kuponów. Strony książeczki ciąży odpowiadające następnym konsultacjom są wykonane na papierze samokopiującym. Kopia po odbytej wizycie pozostaje w dokumentacji gabinetu lekarskiego. Komplet dokumentacji - książeczkę ciąży "Zdrowie, mama i ja" i książeczkę z kuponami kobieta otrzymuje w okresie pierwszej wizyty, w trakcie której potwierdzona jest ciąża. Każdemu "zdarzeniu" medycznemu (badania lekarskie, badania laboratoryjne, USG, poród i poronienie), przewidzianemu w programie, odpowiada odrębny kupon. Niezbędnym wizytom innych specjalistów również odpowiadają określone kupony (uprawniające do uzyskania rady w terminie do tygodnia). Konsultacje nie są finansowane w ramach tego programu, ale w ramach podpisanych kontraktów w danej poradni specjalistycznej. Pacjentka jako osoba dysponująca książeczką ciąży sama wybiera na czas ciąży lekarza i szpital (spośród lekarzy i placówek mających podpisaną z MRKCh umowę na realizację tego programu). W chwili zaistnienia konkretnego zdarzenia medycznego pozostawia ona u lekarza/w szpitalu odpowiedni kupon. W czasie trwania ciąży jest możliwa zmiana lekarza prowadzącego. Następny doktor nie może jednak wydać pacjentce nowej książeczki ciąży. Realizuje jedynie niewykorzystane kupony (będące w posiadaniu pacjentki) i uzupełnia wpisy w jej książeczce. MRKCh będzie prowadzić imienny rejestr i kontrolę wydawanych książeczek ciąży, stąd także rozliczany będzie wyłącznie jeden - pierwszy - zbiór kuponów dla danej pacjentki. Zestawy kuponów, wspólnie z odpowiadającą im książeczką ciąży "Zdrowie, mama i ja", będą indywidualnie przypisane do konkretnego lekarza uczestniczącego w programie już w chwili wydawania z MRKCh (niezależnie od tego, czy wydawane są dla samodzielnie pracującego lekarza, czy także dla ZOZ albo praktyki grupowej). Kupon po zrealizowaniu (wykonaniu przewidzianych programem czynności/badań w trakcie danej wizyty) pozostaje w dokumentacji medycznej pacjentki w gabinecie lekarskim jako potwierdzenie (dla celów kontrolnych) wykonania świadczeń. w razie wykrycia próaby fałszowania kuponów i raportowania niezgodnego ze stanem faktycznym zostaną wyciągnięte skutki w relacji do winnych, z zerwaniem kontraktu włącznie. doktor rejestrujący ciążę będzie obowiązany przekazywać do MRKCh następujące dane: swój numer identyfikacyjny (w programie) i numer umowy z MRKCh, PESEL pacjentki, numer wydanych kuponów. Z otrzymanych od pacjentek kuponów świadczeniodawca rozlicza się z MRKCh w cyklu miesięcznym. Wartość poszczególnych kuponów jest z góry ustalona i jednakowa dla wszystkich świadczeniodawców na terenie całego województwa mazowieckiego. doktor opiekujący się kobietą w ciąży jest obowiązany zapewnić jej wykonanie zaplanowanych badań specjalistycznych (USG, laboratoryjnych, specjalistycznych). Wydatek wykonanych badań, wedle ustaloną dla programu kwotą, MRKCh refunduje lekarzowi/gabinetowi, który ma podpisaną umowę na realizację tego programu. Za wykonane badania doktor rozlicza się bezpośrednio z podwykonawcą. MRKCh ma prawo do kontroli jakości świadczeń realizowanych poprzez podwykonawcę. Niespełnianie standardów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i ultrasonograficznej może być fundamentem renegocjacji albo zerwania umowy poprzez MRKCh. Pacjentka ma prawo do obecności członka rodziny przy porodzie. Opieka nad chorym noworodkiem nie jest objęta tym programem. Zasady opieki i jej rozliczania pozostają na dotychczasowych zasadach. Kwalifikacje osób udzielających świadczeń zdrowotnych doktor specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, doktor specjalista w dziedzinie medycyny rodzinne, pielęgniarka/położna. Zakres udzielanych świadczeń Badanie i testy ciążowe, nadzór nad ciążą fizjologiczną, inicjalne wykrywanie powikłań ciąży i nieprawidłowości płodu, profilaktyka infekcji wewnątrzmacicznych, przedporodowe badanie przesiewowe, promocja zdrowia. W ramach programu zapewnia się: sposobność wykonywania zaplanowanych badań diagnostycznych, sposobność wykonania innych konsultacji specjalistycznych, które okażą się konieczne (finansowane w ramach konsultacji w danej poradni specjalistycznej, przyjęcie poza kolejnością), współpracę z pielęgniarką / położną środowiskową w dziedzinie promocji zdrowia, skierowanie kobiety ciężarnej do Poradni Patologii Ciąży (jeśli okaże się to niezbędne), sposobność natychmiastowej hospitalizacji kobiety ciężarnej (jeżeli okaże się to konieczne). Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych zawiera również w roku 2001 kontrakty w "Szkołach Rodzenia". Finansowanie tych zajęć poprzez MRKCh będzie odbywać się w ramach odrębnego programu profilaktycznego. Warunki techniczno-lokalowe gabinetu lekarskiego położniczo-ginekologicznego Pod względem fachowym i sanitarnym powinny być spełnione wymogi określone w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki socjalnej z 23.04.1998 (DzU nr 58, poz. 372). Sterylizacja zgodna z zaleceniami sanepidu. Lekarze wykonujący badania USG muszą posiadać uprawnienia albo odpowiedni certyfikat. Badania laboratoryjne/serologiczne - pożądane jest, by były realizowane w laboratoriach mających akredytację Kolegium Medycyny Laboratoryjnej i wpis do Rejestru Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. W poczekalni dla pacjentek w dostępnym i widocznym miejscu należy zamieścić wiadomości zawierające: zakres świadczeń medycznych udzielanych w ramach umowy z MRKCh, zakres badań diagnostycznych zapewnianych albo realizowanych w ramach umowy z MRKCh, ze wskazaniem miejsca ich wykonywania, zakres świadczeń medycznych i badań diagnostycznych nie wchodzących w zakres umowy z MRKCh, adresy Poradni Patologii Ciąży/Oddziału Patologii Ciąży/Oddziałów Położniczych, godziny pracy, rozmieszczenie pomieszczeń w poradni

Lekarza zaleca: Program Zdrowie, mama i ja

Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.